KRONIKA

Dříve Základní organizace kynologů Svazarmu v Tachově.
Kronika je psána od roku 1978



Rok 1953

V tomto roce klub vznikl a měl cca. 30 členů, náčelníkem byl pan Klazbusta a výcvik vedl pan Hložek s figurantem Bláhou. Aktivně se výcviku zúčastňovalo cca. 15 členů. Většina psů byla bez PP. Výcvik se prováděl na prostoru nikým nepřiděleném, všude kde to bylo jen možné. Výcviku se zúčastňovali i příslušníci armády.

 

Rok 1978

V tomto roce měl klub 38 členů. Zorganizovaly se oblastní závody, kterých se zúčastnilo 44 závodníků z celého Západočeského kraje, dále 3x zkoušky a veřejná vystoupení, 10x výborová a 3x členská schůze. Klubu byla poskytnuta finanční částka na výstavbu klubovny od krajského výboru Svazarmu cca 95.000,- Kčs.

 

 Rok 1979

Klub měl 45 členů, bylo odpracováno 3200 hodin na výstavbě blubovny. Konaly se jarní závody o putovní pohár města Tachova, jarní a podzimní zkoušky z výkonu. Byla pořádána veřejná vystoupení na 1.máje a pionýrských táborech. MěNV Tachov poskytl další část pozemku k užívání a finanční pomoc 5.000,- Kčs na výstavbu kotců. Klubu byl udělen čestný název "Organizace VI.sjezdu Svazarmu". Pořádala se oslava k 25. výročí založení klubu.

 

 Rok 1980

V tomto roce bylo odpracováno 5887 hodin na stavbě klubovny. V průběhu roku se konala veřejná vystoupení i zkoušky z výkonu.

 

 

 Rok 1981

V srpnu se konaly závody psů o putovní pohár a zkoušky ZM, ZVV1, ZVV2 ke dni 30. výročí Svazarmu.

 

 Rok 1982

Konečně byla dokončena stavba klubovny a předána MěNV do užívání pro potřebu ZO Svazarmu kynologům. Předsedou klubu byl pan Augustín, dozor nad stavbou měl Jaroslav Čada, který se nedožil otevření a administrativní a organizační práce zajišťoval pan Kožnar. Národní výbor vedl spotřebu materiálu a zabezpečoval potřebné finanční prostředky na úhradu občerstvení brigádníků. Poděkování též patří pomoci vojáků PS Halže. Významnou pomoc poskytli též  Hrdličková, Kožená, Kovaczová, Štanglová, Adamová, K.Bednář, J.Klika, I.Hrdlička, J.Šmich, V.Matoušek, J.Volmuk, M.Slavík, Z.Rejtar, S.Pěchouček, J.Tumpoch, J.Turický, M.Jedlička a další. Otevřením klubovny bylo umožněno provádět odborná školení a výcvik a zejména politicko-výchovnou práci naší organizace (slavnostní otevření proběhlo v září). 12.6. proběhl závod o putovní pohár ZVV1, kterého se zůčastnilo 14 psů, a ZVV2 s 10 psy.

 

Rok 1983

Každou sobotu od 13,30 hod probíhal výcvik psů a to i v zimním období.V dubnu se uskutečnily závody ve výkonu ZVV1 (19 psovodů), ZVV2 (7 psovodů) a ZVV3 (4 povodi). Jako každý rok se i letos psovodi zúčastnili prvomájového průvodu v Tachově. 7.5. proběhly zkoušky, rozhodčím byl Jan Fülöp.V létě se uskutečnilo několik veřejných vystoupení na pionýrských táborech, v září další zkoušky - rozhodčí Jan Němec a na členské chůzi 12.11. byli přijati noví členové (M.Staněk, J.Turický, J.Janoušková, K.Akrman). Koncem prosince se uspořádal večer na rozloučení se starým výcvikovým rokem.

 

Rok 1984

25.2. proběhlo školení o výcviku, jehož hlavním tématem byly ukázky filmů. 21.4. se usk utečnily závody ve výkonu ZVV1, ZVV2, v květnu se psovodi ukázali na prvomájovém průvodu a byly zorhanizovány zkoušky - rozhodčí L.Šmídl. 6.10. na členské schůzi byli přijati noví členi (Koubová, Podzimková, Štěpánek) a Zdeněk Rejtar promítal filmy ze závodů a z 1.máje.

 

Rok 1985

2.2. proběhla členská schůze, na které se schválil provozní řád klubovny, 15 brigádnických hodin na člena, členský příspěvek 50,-Kčs (zaplatit do konce března) a přijetí nový členů (M.Omasta, E.Mabur, M.Kronhoferová).V březnu se uskutečnila brigáda (úklid cvičáku) a 27.4. proběhlo hromadné očkování (MVDr. B.Janouškovec, MVDr. H.Janouškovcová). 15.6. bylo společné odpoledne a večer (Z.Rejthar připravil BERANA). V červenci se psovodi zúčastnili dne Pohraniční stráže v Halži (vystoupení cca. 20-ti členů, Z.Rejthar natočil film) a předvedli několik ukázek na pionýrských táborech. 17.8. proběhly závody - rozhodčí Myslík, Zavodný ZVV1 (14 soutěžících), ZVV2  (8 soutěžících), ZVV3  (3 soutěžící). 14.9. se na členské schůzi schválilo nové složení výboru: předseda (A.Augustin), místopředseda (M.Omasta), jednatel (B.Hrdličková), hospodář (S.Pěchouček), pokladník (J.Kožená), členi (M.Staněk a I.Hrdlička), revizor (J.Klika) a čestný předseda (B.Kožnar). 7.12. byla zorganizována Mikulášská besídka a 25.12. rozloučení se starým rokem.

 

 Rok 1986

V tomto roce byl počet členů k 1.1. 62 (15 žen, 5 do 15-ti let). 11.1. proběhla členská schůze, kde bylo schváleno 10 brigádnických hodin na člena (1 hod = 10,-Kčs), přijali se noví členi (E.Staňková, F.Kopínek). V únoru oslavil 50-té narozeniny K.Bednář, 15.2. a 8.3. se provádělo hromadné očkování (MVDr. B.Janouškovec, MVDr. H.Janouškovcová) a 8.3. večer proběhla oslava MDŽ. 19.4. byly pořádány závody ZVV1, ZVV2, ZVV3, rozhodčími byli Aubrecht, Myslík a Zavodný. 1.5. se psovodi účastnili prvomájového průvodu a veřejného vystoupení. 31.5. proběhly druhé zkoušky v tomto roce (ZVV1, ZVV2, ZVV3). 1.6. vystoupili psovodi na MDD v Lomu u TC. 30.9. byl na členské schůzi zvolen nový hospodář (J.Turický), 12.10. proběhly opět zkoušky - rozhodčí L.Šmídl a 13.12. na členské schůzi promítal Z.Rejthar filmy o výcviku.

 

 Rok 1987

Byly zveřejněny výsledky soutěže o nejlepšího psovoda roku 1986 - 1. A.Augustin (340 b.), 2. M.Jedlička (280 b.), 3. P.Bláha (203 b.), 4. M.Štěch (200 b.), 5. J.Turická (198 b.), 6. A.Karas (179 b.), 7. I.Hrdlička (175 b.), 8. J.Turický (174 b.), 9. M.Jendrichovská (149 b.), 10. V.Matoušek (120 b.). 28.3. proběhlo školení o výcviku, kterého se zúčastnilo 28 členů. 11.4. se na členské schůzi schválilo pořádání branných závodů, 10 brigádnických hodin na člena, a členi byli seznámeni se změnou podmínek pro osvobození od místních poplatků, které je možné pouze v případě, pokud: "V případě mimořádných událostí státu, dle požadavku ozbrojených složek dopraví psa na určené místo a odprodají ozbrojeným složkám." 1.5. proběhly zkoušky ZVV1, ZVV2- rozhodčí J.Kříž, 30.6. na výborové schůzi pan Augustin pokládá funkci předsedy. 27.9. proběhly zkoušky IPO - rozhodčí V.Kuchta a  8.11. zkoušky ZM, ZVV1, ZVV2 - rozhodčí B.Vojtěch.

 

Rok 1988

Na výroční schůzi bylo schváleno nové složení výboru: předseda (J.Turický), místopředseda (J.Keresteš), jednatel (B.Hrdličková), hospodář (P.Bláha), pokladník (J.Kožená), hlavní výcvikář (J.Hrdlička), revizor (J.Klika), čestný předseda (B.Kožnar). 16.4. proběhla členská schůze, na které se teoreticky přípravily závody a přijal se nový člen (Jankovský). 23.4. se uskutečnily závody ve výkonu "na počest 40. výročí Vítězného února" ZVV1, ZVV2, ZVV3.

 

Tím končí psaná kronika.

(Za nesrovnalosti ve jménech se omlouvám. Nebylo možné je vždy správně přečíst.)

Kontakt

www.zkotachov.cz

zkotachov@email.cz

347 01 Tachov
Pobřežni 1647

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode